Prawa Autorskie

Copyright © DCN Patrycja Litwinienko

1. Wszelkie obrazy dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwis DCN Gallery są własnością firmy DCN Patrycja Litwinienko o ile nie zostały oznaczone inaczej.

2. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ".

3. Wszelkie treści, produkty, a w szczególności fotografie użyte w DCN Gallery chronione są Prawem Autorskim rozumianym jako ogół praw związanych z szeroko pojętymi prawami autorskimi zawartymi w "Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904). Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie, rozpowszechnianie bez zgody autora jest zabronione.

4. Firmie DCN Patrycja Litwinienko przysługuje wyłączne prawo do korzystania ze wszelkich treści zawartych w serwisie DCN Gallery i rozporządzania nimi na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z tych treści, w szczególności:

1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.

3. W zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż wcześniej omówione - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z firmą DCN Patrycja Litwinienko.

5. Firma DCN Patrycja Litwinienko zezwala na rozpowszechnianie zawartości tylko tych stron, które zawierają odpowiednie zezwolenie w ich treści pod warunkiem, że kopiujący będzie przestrzegał zaleceń podanych razem z zezwoleniem.